voorwaarden

 

 

Verkoopsvoorwaarden

1. INLEIDING

Onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden die op de onderhavige algemene voorwaarden voorrang hebben, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, onder voorbehoud van wijzigingen die beide partijen eraan zouden kunnen aanbrengen, door een expliciete schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

2. OPSTELLING VAN HET CONTRACT

2.1. Het contract komt tot stand, na ontvangst van een bestelling en de schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De koper echter, verbindt zich op geldige wijze door een mondelinge bestelling.

2.2. Indien bij de formulering, de verkoper een termijn voor zijn aanvaarding vastgelegd heeft, komt het contract tot stand indien de koper de geschreven aanvaarding bevestigd heeft vóór de vervaldag van deze termijn. Het contract zal echter niet tot stand komen wanneer de verkoper deze bevestiging meer dan vijf dagen na de vervaldag van deze termijn ontvangen heeft.

2.3. Een wijziging aan de voorstellen van de verkoper wordt slechts aangenomen indien zij schriftelijk door de verkoper bevestigd wordt. De zaken die door de agenten van de verkoper behandeld worden, zijn slechts geldig na rechtstreekse bevestiging door de verkoper aan de koper.3. PLANNEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN

Het gewicht, de afmetingen, hoedanigheden en andere gegevens welke in de catalogi, folders, omzendbrieven, publicitaire aankondigingen, drukwerken en prijslijsten vermeld staan, zijn louter indicatief. Deze gegevens hebben slechts een bindende waarde indien het contract er expliciet naar verwijst.4. VERPAKKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN

Behoudens andersluidend beding, hebben de prijzen betrekking op de onverpakte koopwaren. De verpakkingen zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. Onze prijzen zijn exclusief de transport- en aanverwante kosten.5. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S

5.1. De koopwaren worden verkocht en definitief goedgekeurd in de fabrieken van de verkoper, zelfs indien zij vrachtvrij moeten verstuurd worden, in toepassing van de Incoterm (versie 2000) EX WORKS (EXW).

5.2. De koopwaren reizen op eigen risico van de koper.6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

6.1. Onverminderd het artikel 5, blijven de koopwaren eigendom van de verkoper tot aan de integrale betaling van de prijs.

6.2. De koper verplicht zich ertoe ze niet te verkopen of aan derden af te staan zolang de koopwaren eigendom van de verkoper blijven. Bij het niet naleven van dit verbod, zal de koper een forfaitaire vergoeding van 25% van de verkoopprijs schuldig zijn (bovenop de verkoopprijs en de eventuele intresten wegens vertraging).7. LEVERINGSTERMIJNEN

7.1. Behoudens andersluidend beding, lopen de leveringstermijnen vanaf de datum van de totstandkoming van het contract, zoals bepaald in artikel 2.

7.2. Behoudens andersluidend beding, worden de leveringstermijnen, vermeld in het contract, slechts ter informatie gegeven :

een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot annulering van het contract of welke schadevergoeding ook.

7.3. Indien de koper de koopwaar niet afhaalt op het ogenblik dat deze hem door de verkoper ter beschikking gesteld wordt, mag hij niettemin de vervaldag, die normaal voor de betaling met betrekking tot deze levering voorzien is, niet uitstellen. De verkoper voorziet in het opslaan van het materiaal op kosten en op eigen risico van de koper.8. BETALING

8.1. De betalingen zullen in Euro gebeuren, netto en zonder korting. De koopwaren zijn te betalen op de zetel van de verkoper.

8.2. De prijzen zijn gebaseerd op de dagkoersen van de grondstoffen, de salarissen en sociale lasten op het ogenblik van het tot stand komen van het contract. Behoudens andersluidend beding, kan de verkoper zijn prijzen aanpassen, indien hij kan bewijzen dat tenminste één van bovenvermelde criteria een wijziging ondergaan heeft tussen het tot stand komen van het contract en het ogenblik van de levering.

8.3. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen te betalen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op (wet betreffende de strijd tegen achterstallige betaling in commerciële transacties, 02 augustus ’02)

-de ontvangst van de factuur door de schuldenaar, of

-de ontvangst van de koopwaren, indien de datum van ontvangst van de factuur onzeker is, of indien de schuldenaar de factuur vóór de koopwaren ontvangt.

8.4. De facturen geven aanleiding tot intresten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, aan een tarief van 10% per jaar. Het bedingen van een intrest schaadt in geen geval de opeisbaarheid van de betal- ingstermijnen op de datum van hun vervaldag. Bovendien, zal aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn voor alle incasso kosten ter zake te wijten aan de achterstallige betaling; deze schadevergoeding bedraagt 10% van het debetsaldo met een minimum van 250 Euro en een maximum van 2500 Euro.

8.5. Alle betalingen en huidige en toekomstige kosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

8.6. Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege de verkoper, kan de koper geen enkele compensatie eisen, welke ook de rechten of aanspraken zijn op basis waarvan de koper zijn compensatie wil doen gelden. Daarentegen, is het de verkoper toegelaten zich, wat hem betreft, op de compensatie te beroepen.9. FINANCIELE GARANTIES

Indien, na afsluiting van het contract en tot aan de integrale betaling van de prijs, mocht blijken dat het krediet van de koper in vraag kan gesteld worden of indien de kredietwaardigheid twijfelachtig wordt en meer bepaald in de volgende gevallen: aanvraag van uitstel van vervaldag, protest, aanvraag van een minnelijk of gerechtelijk concordaat, inbeslagneming van alle of een deel van de bezittingen van de koper op initiatief van een schuldeiser, achterstallige sociale bijdragebetaling enz… behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke verzending van een verkoopsovereenkomst, van de koper de garanties te eisen, die wij nodig achten met het oog op een correcte uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering hieraan te voldoen, geeft ons het recht de volledige verkoopsovereenkomst of een deel ervan te annuleren en dit zonder ingebrekestelling.10. ONTBINDENDE VOORWAARDE

Indien de koper enerzijds de geleverde koopwaren niet betaalt, of anderzijds zijn verplichtingen niet nakomt, zal de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ontbonden worden voor zijn geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte, door een eenvoudige betekening door middel van een aangetekende brief vanwege de verkoper aan de koper, tenminste acht dagen na de ingebrekestelling om zijn verplichtingen na te komen, verstuurd. Bovenop de betaling van de reeds geleverde koopwaren, zal de koper, in dit geval, verplicht zijn aan de verkoper een schadevergoeding gelijk aan 30% van de aankoopprijs te betalen, onverminderd het recht van de verkoper om te bewijzen dat zijn kosten hoger blijken te liggen.11.GARANTIE

11.1. Voor wat de fouten betreffende de kwantiteit of het gewicht van de geleverde koopwaren, evenals voor alle zichtbare gebreken aangaat, zal de verkoper niet meer verantwoordelijk zijn eenmaal de koopwaren aanvaard zullen zijn, conform artikel 5.1. Alle klachten met betrekking tot een zichtbaar gebrek moeten schriftelijk door de koper/installateur binnen de 5 dagen geformuleerd worden dit bij aangetekende brief; de leveringsbon zal zo nodig het gemaakt voorbehoud moeten melden voor zover dit gebrek op dat moment al kon vastgesteld worden.

11.2. Binnen de limieten van de volgende bepalingen verplicht de verkoper zich ertoe vrijwaring te verlenen voor alle verborgen gebreken conform de bepalingen van het burgerlijk wetboek en over te gaan tot herstel zoals hieronder is uiteengezet onder 11.4 en waarbij de verkoper wordt ontlast van alle mogelijke gevolgschade. Andere schade dan gevolgschade zal in geval van betwisting moeten bewezen worden door een onafhankelijk expert.

11.3. Deze verbintenis is slechts van toepassing op de gebreken die aan de oppervlakte komen binnen de twee maanden na het in dienst stellen. Deze indienststelling wordt verondersteld plaats te vinden (uiterlijk) dertig dagen na de beschikbaarstelling van de koopwaren aan de koper in de werkplaatsen van de verkoper indien de levering in België gebeurt. Indien de levering in het buitenland gebeurt, zal deze termijn 45 dagen na de beschikbaarstelling bedragen.

11.4. Onze verantwoordelijkheid bij foutieve bewerking beperkt zich tot herstellen of vervangen van de gebrekkige stukken en het op de kortst mogelijke termijn aanleveren van nieuwe stukken. Gebrekkige stukken dienen te worden teruggestuurd naar Avasco Solar N.V.12. MONTAGE

12.1 De montage maakt geen deel uit van het contract tussen de verkoper en de koper.

12.2 De plaatsing van de goederen dient conform de montagevoorschriften te gebeuren. Avasco Solar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de foutieve plaatsing en dit zowel wat betreft het concept als wat betreft de uitvoering behorend tot de integrale verantwoordelijkheid van de koper/installateur.

12.3 De koper/installateur dient binnen de 5 dagen na montage van de goederen Avasco Solar in kennis te stellen via aangetekend schrijven omtrent een mogelijk gebrek aan de geleverde goederen; die kennisgeving zal een gedetailleerde opgave bevatten van de zo beweerde gebreken derwijze dat Avasco Solar onmiddellijk kan tussenkomen ingevolge de garanties conform art. 11 hiervoor. Indien Avasco Solar geen kennisgeving in die zin ontvangt, moet worden aangenomen dat de goederen zonder enig gebrek zijn in ontvangst genomen door de koper/installateur.13. REDENEN VOOR VRIJSTELLING

Onverwachte feiten of gevallen van overmacht, met inbegrip van gedeeltelijke of volledige stakingen, oorlog, elke tekortkoming vanwege onze leveranciers, schaarste of vertraging bij het vervoer enz… leidend tot belemmering of opschorting van de uitvoering van de bestellingen, bevrijden de verkoper van alle verantwoordelijkheden en geven hem het recht, door middel van een aangetekende brief, een einde aan zijn verplichtingen te stellen, zonder schadevergoeding noch intrest.14. TOEGEPAST RECHT

14.1. Het contract valt onder de Belgische wetgeving, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn in een expliciete voorafgaande geschreven overeenkomst.

14.2. Door onderhavig schrijven, verklaren beide partijen de Conventie van de Verenigde Naties betreffende de contracten inzake internationale verkoop van materiële roerende goederen niet toepasbaar.15. BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwistingen, zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd, behalve tegenovergestelde stipulatie in het contract 

 

Aankoopvoorwaarden

Art.1. ALGEMEEN

De opdrachtgever is de koper en de verkoper is elke fysieke of morele persoon die de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de uitvoering van een bestelling. Behoudens andere schriftelijke en door de koper aanvaarde bepalingen, zijn alle huidige en toekomstige contracten onderworpen aan de huidige voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van alle hiermee tegenstrijdige voorwaarden uitgaande van de verkoper. De aanvaarding van een levering betekent niet de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van de leverancier.

In geval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: de bijzondere voorwaarden van de bestelling, de aankoopvoorwaarden, de aanvraag tot offerte en de offerte.

 

Art.2. BESTELLING

Mondelinge of telefonische bestellingen moeten steeds door middel van een ondertekende bestelling bevestigd worden. Bij ontstentenis van deze ondertekende bestelling is een mondelinge of telefonische bestelling onbestaand.

De verkoper moet de bestelling bevestigen voor aanvaarding binnen de 5 werkdagen. Elke bestelling die niet binnen deze termijn werd aanvaard door de verkoper zal als geannuleerd mogen worden door de koper zonder enige vorm van schadevergoeding.

In de bevestiging zal de verkoper melding moeten maken van alle opmerkingen betreffende deze bestelling.

De koper zal op basis van deze opmerkingen het recht behouden om de bestelling te annuleren en dit zonder enige schadevergoeding binnen de 5 werkdagen per geschrift ( termijn te verlengen met de sluitingsperiodes van het bedrijf).

Elke wijziging van de huidige aankoopvoorwaarden zullen enkel geldig zijn mits schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de koper.

 

Art. 3. PRIJS

Behoudens andere schriftelijke voorwaarden, zijn alle rechten en kosten (transport, verzekering, verpakking, enz.) ten laste van de verkoper. De verpakking wordt als verworven geacht in hoofde van de koper zonder dat de verkoper de waarde ervan mag opeisen.

 

Art.4. LEVERING / TRANSFERT VAN RISICO

Ongeacht de herkomst van de goederen en de verkoopsvoorwaarden zullen de leveringen plaats hebben in de fabrieken of magazijnen van de koper, of op de plaats door hem aangeduid. Geen enkele levering zal aanvaard worden buiten de door de koper aangegeven leveringsuren, noch op zaterdag, zondag of feestdag.

De risico-overdracht heeft plaats zodra de verkoper zijn leveringsverplichting heeft vervuld. Enkel de handtekening van een verantwoordelijke van de koper bewijst de levering, maar niet de goedkeuring van het geleverd materiaal. De koper zal binnen korte termijn aan de verkoper het bestaan van zichtbare gebreken signaleren waarbij de verkoper aansprakelijk blijft voor de verborgen gebreken conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De eigendom gaat over bij de levering van de geleverde materialen/goederen. Elk beding dat de eigendomsovergang uitstelt of enig voorbehoud m.b.t. deze overgang inhoudt, kan niet aan de koper worden tegengeworpen. De eenzijdige opname van een beding van eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden of enig ander document van de leverancier is aan de koper niet tegenstelbaar en kan pas na schriftelijke instemming van de koper aan haar worden tegengesteld.

 

Art.5. VERZENDINGEN

Elke verzending moet worden voorafgegaan door een bericht van verzending met vermelding van:

a) de referentie van de bestelling

b) de volledige omschrijving van de goederen

c) een paklijst met nummering van de pakken

d) het bruto- en nettogewicht van elke pak

Een kopij van dit bericht van verzending zal de goederen vergezellen.

Op elk pak is het nummer van de bestelling aangebracht en het brutogewicht.

De verpakking is ten laste van de leverancier, en moet aangepast zijn aan het transport en conform de geldende wetgeving. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens transport en tussentijdse manipulatie vermijden.

De koper behoudt zich het recht om de goederen, die niet voorzien zijn van de documenten, op kosten en risico van de verkoper terug te sturen, en aan de verkoper alle kosten en lasten (opslag, transport, uitpakken, terug inpakken, tijdverlies, enz.) veroorzaakt door het ontbreken van de inlichtingen bij de aankomst van de goederen, aan te rekenen.

Elke volledige of gedeeltelijke verzending dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de bestelling, elke bijkomende kost veroorzaakt door het niet naleven van deze richtlijnen zal via een factuur aan de verkoper aangerekend worden.

 

Art.6. LEVERINGSTERMIJN

Enkel de leveringstermijn aangeduid op de bestelling is van kracht. De termijnen zullen slechts als nageleefd beschouwd worden indien de levering geschiedt op de plaats aangeduid door de koper. Elke vervroeging of vertraging dient aan de koper ter goedkeuring worden voorgelegd waarbij enkel een schriftelijk akkoord van de koper geldig is.

De koper heeft het recht een bestelling te annuleren als deze niet binnen de door de koper gestelde termijn wordt afgeleverd en dit mits schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder dat de verkoper recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. De overschrijding van de leveringstermijn is een voldoende voorwaarde om de koper toe te laten buiten gerechtelijk de annulatie van de bestelling te bevestigen.

De koper zal alsdan zijn bestelling plaatsen bij een andere leverancier en zal dit bij gewone kennisgeving aan de verkoper melden. Deze nieuwe bestelling gaat op kosten en risico van de verkoper, dit voor de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, en waarbij de verkoper alsdan zal gehouden zijn de koper schadeloos te stellen voor alle directe en indirecte schade die voortspruit uit deze annulatie voor de koper.

 

Art.7. GOEDKEURING EN PROEF

De goedkeuring van de geleverde goederen zal geschieden na controle in de magazijnen of burelen van de koper of op de aangeduide plaats van levering.

Elke levering dat niet conform is aan de bestelling zal door de koper mogen geweigerd worden. De niet goedkeuring van de goederen zal binnen de 30 dagen moeten bekend gemaakt worden aan de verkoper.

Dit betreft de zichtbare gebreken die worden vastgesteld hetzij op moment levering, hetzij na controle in de magazijnen. Voor de verborgen gebreken wordt verwezen naar de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van niet conforme levering behoudt de koper zich het recht om deze te vervangen op kosten en risico van de verkoper. De verkoper zal eveneens gehouden zijn om alle opgelopen schade van deze niet correcte levering te vergoeden.

De administratieve kosten van de koper zullen mogen gefactureerd worden aan de verkoper.

 

Art. 8. ANNULERING

Behoudens de hierboven vermelde aankoopannulering, zal de koper de bestelling volledig of gedeeltelijk annuleren als de koper een minnelijke schikking zoekt met zijn schuldeisers al dan niet in het kader van de toepassing van de wet continuïteit van de onderneming of failliet wordt verklaard.

Deze annulering zal geschieden via eenvoudige aangetekende zending zonder andere vorm van ingebrekestelling of formaliteiten. 

Art. 9. BETALING

De verkoper zal een factuur opstellen na de levering (in drie exemplaren) per verzending en per bestelbon. Deze moet worden opgestuurd op dienst leveranciersboekhouding van de koper. De koper zal behoudens andere vermelding op de bestelling betalen, per cheque, wissel of overschrijving, binnen de 60 dagen einde maand na de factuurdatum.

De koper behoudt zich het recht om bij de betaling compensaties te doen met openstaande bedragen die door de verkoper verschuldigd zijn als gevolg van gefactureerde kosten. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens één van de omstandigheden bepaald in art 15 zal de verkoper hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding.

 

Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is gehouden tot vergoeding van elke schade die naar aanleiding of ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden. De leverancier vrijwaart de koper tegen alle aanspraken van derden.

 

Art. 11.GARANTIE

Alle goederen die geleverd worden door de verkoper zijn onder waarborg inzake conceptie- en constructiefout en/of elk ander gebrek. Elke gedeeltelijke of volledige levering die een gebrek vertoond zal vervangen worden zonder kosten voor de koper. Alle kosten die veroorzaakt zijn door de levering van de slechte goederen zal aan de verkoper gefactureerd worden. Bij eventuele schade zal de verkoper instaan voor de schadeloosstelling van de koper. In geval van een ernstig gebrek kan de koper naar haar keuze echter ook een prijsaanpassing vorderen, of kan zij vaststellen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

Art. 12. GEHEIMHOUDING

De modellen, werkmaterialen, plannen en andere technische documenten afgeleverd door de koper aan de verkoper blijven volledig de eigendom van de koper en werden aan de verkoper enkel ten vertrouwelijke titel afgegeven.

De verkoper maakt zich sterk deze niet door te geven aan derden, met uitzondering van de onderaannemers die van een schriftelijke goedkeuring genieten van de koper. De verkoper zal deze informatie enkel gebruiken voor de uitvoering en realisatie van de door de koper bestelde goederen. Uitgezonderd als de plannen of modellen geleverd zijn door de koper, zal de verkoper aansprakelijk zijn dat de geleverde goederen niet strijdig zijn met de rechten inzake brevetten, octrooien, merken, auteurs of enige wet van industriële eigendommen. Op vraag van de koper zal de leverancier alle geschreven informatie en elk vervaardigd document of plan, inclusief alle kopieën, onder welke vorm dan ook, onmiddellijk terug bezorgen.

De leverancier vrijwaart de koper voor elke aanspraak van een derde en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten.

 

Art. 13. PUBLICITEIT

Behoudens schriftelijke toestemming van de koper mag de leverancier de merknaam, of naam van de koper noch in zijn reclame of advertentiemateriaal, noch op enige andere wijze gebruiken.

 

Art. 14. NIETIGHEID

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig zou zijn, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval overleg plegen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling.

 

Art. 15. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, en de uitvoering hiervan verhinderen: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, embargo en alle andere niet te voorziene gebeurtenissen die direct of indirect een vertraging of niet uitvoering van de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben. De partij die zich hierop beroept, dient de andere partij onverwijld hiervan op de hoogte te brengen.

Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid van zowel koper als verkoper waarbij elk deze partijen de zelf reeds gemaakte kosten voor zijn rekening dient te behouden.

 

Art. 16. BEVOEGDHEID

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Ieper.

 

Art. 17. TOEPASSELIJK RECHT

Voor de huidige en toekomstige bestellingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.