Verkoopsvoorwaarden

 

 

 

1. INLEIDING
Onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden die op de onderhavige algemene voorwaarden voorrang hebben, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, onder voorbehoud van wijzigingen die beide partijen eraan zouden kunnen aanbrengen, door een expliciete schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

2. OPSTELLING VAN HET CONTRACT
2.1. Het contract komt tot stand, na ontvangst van een bestelling en de schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De koper echter, verbindt zich op geldige wijze door een mondelinge bestelling.
2.2. Indien bij de formulering, de verkoper een termijn voor zijn aanvaarding vastgelegd heeft, komt het contract tot stand indien de koper de geschreven aanvaarding bevestigd heeft vóór de vervaldag van deze termijn. Het contract zal echter niet tot stand komen wanneer de verkoper deze bevestiging meer dan vijf dagen na de vervaldag van deze termijn ontvangen heeft.
2.3. Een wijziging aan de voorstellen van de verkoper wordt slechts aangenomen indien zij schriftelijk door de verkoper bevestigd wordt. De zaken die door de agenten van de verkoper behandeld worden, zijn slechts geldig na rechtstreekse bevestiging door de verkoper aan de koper.

3. PLANNEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN
Het gewicht, de afmetingen, hoedanigheden en andere gegevens welke in de catalogi, folders, omzendbrieven, publicitaire aankondigingen, drukwerken en prijslijsten vermeld staan, zijn louter indicatief. Deze gegevens hebben slechts een bindende waarde indien het contract er expliciet naar verwijst.

4. VERPAKKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN
Behoudens andersluidend beding, hebben de prijzen betrekking op de onverpakte koopwaren. De verpakkingen zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. Onze prijzen zijn exclusief de transport- en aanverwante kosten.

5. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S
5.1. De koopwaren worden verkocht en definitief goedgekeurd in de fabrieken van de verkoper, zelfs indien zij vrachtvrij moeten verstuurd worden, in toepassing van de Incoterm (versie 2000) EX WORKS (EXW).
5.2. De koopwaren reizen op eigen risico van de koper.

6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
6.1. Onverminderd het artikel 5, blijven de koopwaren eigendom van de verkoper tot aan de integrale betaling van de prijs.
6.2. De koper verplicht zich ertoe ze niet te verkopen of aan derden af te staan zolang de koopwaren eigendom van de verkoper blijven. Bij het niet naleven van dit verbod, zal de koper een forfaitaire vergoeding van 25% van de verkoopprijs schuldig zijn (bovenop de verkoopprijs en de eventuele intresten wegens vertraging).

7. LEVERINGSTERMIJNEN
7.1. Behoudens andersluidend beding, lopen de leveringstermijnen vanaf de datum van de totstandkoming van het contract, zoals bepaald in artikel 2.
7.2. Behoudens andersluidend beding, worden de leveringstermijnen, vermeld in het contract, slechts ter informatie gegeven :
een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot annulering van het contract of welke schadevergoeding ook.
7.3. Indien de koper de koopwaar niet afhaalt op het ogenblik dat deze hem door de verkoper ter beschikking gesteld wordt, mag hij niettemin de vervaldag, die normaal voor de betaling met betrekking tot deze levering voorzien is, niet uitstellen. De verkoper voorziet in het opslaan van het materiaal op kosten en op eigen risico van de koper.

8. BETALING
8.1. De betalingen zullen in Euro gebeuren, netto en zonder korting. De koopwaren zijn te betalen op de zetel van de verkoper.
8.2. De prijzen zijn gebaseerd op de dagkoersen van de grondstoffen, de salarissen en sociale lasten op het ogenblik van het tot stand komen van het contract. Behoudens andersluidend beding, kan de verkoper zijn prijzen aanpassen, indien hij kan bewijzen dat tenminste één van bovenvermelde criteria een wijziging ondergaan heeft tussen het tot stand komen van het contract en het ogenblik van de levering.
8.3. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen te betalen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op (wet betreffende de strijd tegen achterstallige betaling in commerciële transacties, 02 augustus ’02)
-de ontvangst van de factuur door de schuldenaar, of
-de ontvangst van de koopwaren, indien de datum van ontvangst van de factuur onzeker is, of indien de schuldenaar de factuur vóór de koopwaren ontvangt.
8.4. De facturen geven aanleiding tot intresten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, aan een tarief van 10% per jaar. Het bedingen van een intrest schaadt in geen geval de opeisbaarheid van de betal- ingstermijnen op de datum van hun vervaldag. Bovendien, zal aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn voor alle incasso kosten ter zake te wijten aan de achterstallige betaling; deze schadevergoeding bedraagt 10% van het debetsaldo met een minimum van 250 Euro en een maximum van 2500 Euro.
8.5. Alle betalingen en huidige en toekomstige kosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.
8.6. Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege de verkoper, kan de koper geen enkele compensatie eisen, welke ook de rechten of aanspraken zijn op basis waarvan de koper zijn compensatie wil doen gelden. Daarentegen, is het de verkoper toegelaten zich, wat hem betreft, op de compensatie te beroepen.

9. FINANCIELE GARANTIES
Indien, na afsluiting van het contract en tot aan de integrale betaling van de prijs, mocht blijken dat het krediet van de koper in vraag kan gesteld worden of indien de kredietwaardigheid twijfelachtig wordt en meer bepaald in de volgende gevallen: aanvraag van uitstel van vervaldag, protest, aanvraag van een minnelijk of gerechtelijk concordaat, inbeslagneming van alle of een deel van de bezittingen van de koper op initiatief van een schuldeiser, achterstallige sociale bijdragebetaling enz… behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke verzending van een verkoopsovereenkomst, van de koper de garanties te eisen, die wij nodig achten met het oog op een correcte uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering hieraan te voldoen, geeft ons het recht de volledige verkoopsovereenkomst of een deel ervan te annuleren en dit zonder ingebrekestelling.

10. ONTBINDENDE VOORWAARDE
Indien de koper enerzijds de geleverde koopwaren niet betaalt, of anderzijds zijn verplichtingen niet nakomt, zal de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ontbonden worden voor zijn geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte, door een eenvoudige betekening door middel van een aangetekende brief vanwege de verkoper aan de koper, tenminste acht dagen na de ingebrekestelling om zijn verplichtingen na te komen, verstuurd. Bovenop de betaling van de reeds geleverde koopwaren, zal de koper, in dit geval, verplicht zijn aan de verkoper een schadevergoeding gelijk aan 30% van de aankoopprijs te betalen, onverminderd het recht van de verkoper om te bewijzen dat zijn kosten hoger blijken te liggen.

11.GARANTIE
11.1. Voor wat de fouten betreffende de kwantiteit of het gewicht van de geleverde koopwaren, evenals voor alle zichtbare gebreken aangaat, zal de verkoper niet meer verantwoordelijk zijn eenmaal de koopwaren aanvaard zullen zijn, conform artikel 5.1. Alle klachten met betrekking tot een zichtbaar gebrek moeten schriftelijk door de koper/installateur binnen de 5 dagen geformuleerd worden dit bij aangetekende brief; de leveringsbon zal zo nodig het gemaakt voorbehoud moeten melden voor zover dit gebrek op dat moment al kon vastgesteld worden.
11.2. Binnen de limieten van de volgende bepalingen verplicht de verkoper zich ertoe vrijwaring te verlenen voor alle verborgen gebreken conform de bepalingen van het burgerlijk wetboek en over te gaan tot herstel zoals hieronder is uiteengezet onder 11.4 en waarbij de verkoper wordt ontlast van alle mogelijke gevolgschade. Andere schade dan gevolgschade zal in geval van betwisting moeten bewezen worden door een onafhankelijk expert.
11.3. Deze verbintenis is slechts van toepassing op de gebreken die aan de oppervlakte komen binnen de twee maanden na het in dienst stellen. Deze indienststelling wordt verondersteld plaats te vinden (uiterlijk) dertig dagen na de beschikbaarstelling van de koopwaren aan de koper in de werkplaatsen van de verkoper indien de levering in België gebeurt. Indien de levering in het buitenland gebeurt, zal deze termijn 45 dagen na de beschikbaarstelling bedragen.
11.4. Onze verantwoordelijkheid bij foutieve bewerking beperkt zich tot herstellen of vervangen van de gebrekkige stukken en het op de kortst mogelijke termijn aanleveren van nieuwe stukken. Gebrekkige stukken dienen te worden teruggestuurd naar Avasco Solar N.V.

12. MONTAGE
12.1 De montage maakt geen deel uit van het contract tussen de verkoper en de koper.
12.2 De plaatsing van de goederen dient conform de montagevoorschriften te gebeuren. Avasco Solar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de foutieve plaatsing en dit zowel wat betreft het concept als wat betreft de uitvoering behorend tot de integrale verantwoordelijkheid van de koper/installateur.
12.3 De koper/installateur dient binnen de 5 dagen na montage van de goederen Avasco Solar in kennis te stellen via aangetekend schrijven omtrent een mogelijk gebrek aan de geleverde goederen; die kennisgeving zal een gedetailleerde opgave bevatten van de zo beweerde gebreken derwijze dat Avasco Solar onmiddellijk kan tussenkomen ingevolge de garanties conform art. 11 hiervoor. Indien Avasco Solar geen kennisgeving in die zin ontvangt, moet worden aangenomen dat de goederen zonder enig gebrek zijn in ontvangst genomen door de koper/installateur.

13. REDENEN VOOR VRIJSTELLING
Onverwachte feiten of gevallen van overmacht, met inbegrip van gedeeltelijke of volledige stakingen, oorlog, elke tekortkoming vanwege onze leveranciers, schaarste of vertraging bij het vervoer enz… leidend tot belemmering of opschorting van de uitvoering van de bestellingen, bevrijden de verkoper van alle verantwoordelijkheden en geven hem het recht, door middel van een aangetekende brief, een einde aan zijn verplichtingen te stellen, zonder schadevergoeding noch intrest.

14. TOEGEPAST RECHT
14.1. Het contract valt onder de Belgische wetgeving, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn in een expliciete voorafgaande geschreven overeenkomst.
14.2. Door onderhavig schrijven, verklaren beide partijen de Conventie van de Verenigde Naties betreffende de contracten inzake internationale verkoop van materiële roerende goederen niet toepasbaar.

15. BEVOEGDE RECHTBANKEN
In geval van betwistingen, zijn enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd, behalve tegenovergestelde stipulatie in het contract